Vorträge 2017
Bertelmann, R. (2017, September). Der Nationale Open-Access-Kontaktpunkt OA2020-DE: Struktur und Ziele [PDF document].

Jobmann, A. (2017, September). Das Projekt OA2020-DE im Auftrag der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen: Datenanalysen zur Open-Access-Transformation. Zenodo. Retrieved from https://doi.org/10.5281/zenodo.891130

Mittermaier, B. (2017, September). Die Datenstelle des Nationalen Open-Access-Kontaktpunkts OA2020-DE [Powerpoint].

Mittermaier, B. (2017, März). OA2020-DE. Country Report Germany [PDF document]. Retrieved from https://oa2020.org/wp-content/uploads/pdfs/B13_Bernhard_Mittermaier.pdf

Pieper, D. (2017, März). A new grip on publication data as essential instrument for the transformation [PDF document]. Retrieved from https://oa2020.org/wp-content/uploads/pdfs/B13_Dirk_Pieper.pdf

Pieper, D., & Jobmann, A. (2017, November). Nationaler Open-Access-Kontaktpunkt: Herbstsitzung der Sektion 4 im dbv. Zenodo. Retrieved from http://doi.org/10.5281/zenodo.1072972

Schimmer, R. (2017, März). OA2020: Progress and Outlook [PDF document]. Retrieved from https://oa2020.org/wp-content/uploads/pdfs/B13_Ralf_Schimmer_Talk1.pdf

Schimmer, R. (2017, März). Towards a NCP network and governance structure: OA2020 proposal [PDF document]. Retrieved from https://oa2020.org/wp-content/uploads/pdfs/B13_Ralf_Schimmer_Talk2.pdf

Publikationen 2017
Mittermaier, B. (2017). Datenarbeit und „Nationaler Kontaktpunkt Open Access“ – ein Interview mit Dr. Bernhard Mittermaier. ABI Technik, 37(4), pp. 293-296. Retrieved 15 Nov. 2017, from doi:10.1515/abitech-2017-0062

Jobmann, A., & Beckmann, W. (2017). Gemeinsame Stellungnahme der Initiativen DEAL und OA2020-DE zum DGUF-Kommentar vom 13.10.2017 [PDF document].

Universität Bielefeld (16.10.2017). Nationaler Kontaktpunkt zur Open Access-Umstellung eröffnet [Pressemitteilung]. Retrieved 16 Oct. 2017, from https://idw-online.de/de/news682812